" "

Privacyverklaring

LABEL 5 ‘LABEL 5 x NY Wedstrijd’ In deze privacyverklaring informeren wij u over de persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van de ‘LABEL 5 x NY Wedstrijd’-actie en op welke wijze wij deze persoonsgegevens gebruiken.

CONTACTGEGEVENS.
Dit is de privacyverklaring van La Martiniquaise Benelux N.V. (“LABEL 5”, “we”, “wij”, “ons” of “onze”). Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die in deze privacyverklaring wordt beschreven. Onze contactgegevens zijn: La Martiniquaise Benelux N.V. Wiedauwkaai 56 9000 Gent België [email protected] Bij vragen over deze privacyverklaring kunt u ons per e-mail of per post bereiken.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?
In het kader van deze verwerking verzamelen en slaan wij diverse persoonsgegevens van u op. Hieronder hebben wij opgesomd welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken. – Volledige naam – E-mailadres Deze persoonsgegevens bewaren wij ten hoogste tot 1 januari 2025, tenzij het langer bewaren van de persoonsgegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS?
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: – Het aan u bekend maken via e-mail indien u de LABEL 5 actie gewonnen heeft. Bij deze verwerking wordt geen gebruikgemaakt van geautomatiseerde besluitvorming en profilering. – Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het versturen van een nieuwsbrieven.

OP WELKE GRONDSLAG VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming. Deze toestemming kunt u op elk moment weer intrekken. Wij wijzen u erop dat een eventuele intrekking van uw toestemming geen afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die voor intrekking van uw toestemming heeft plaatsgevonden.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS
Wij zullen uw persoonsgegevens niet delen met derden of anderszins openbaar maken, behoudens op de wijze als hieronder beschreven. Tijdens de verwerking werken we samen met onderstaande partijen: – Hosting provider – Uptron Het kan zijn dat wij uw persoonsgegevens openbaar moeten maken op grond van een wettelijke voorschrift, op last van toezichthouders of andere overheidsorganen, om onze rechten te beschermen of te verdedigen, of om illegale activiteiten, vermeende fraude, of schendingen van toepasselijke voorwaarden te onderzoeken, te voorkomen of tegen op te treden. Ook behouden wij ons het recht voor om persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld, over te dragen in het geval dat wij (een gedeelte van) onze bedrijfsactiviteiten verkopen of overdragen.

DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS
Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan partijen die zich bevinden in landen buiten de EU/EER (‘derde landen’) of aan internationale organisaties.

UW RECHTEN
Wij zijn ons ervan bewust dat u de volgende rechten heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens: – Het recht om uzelf vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot ons te wenden met het verzoek u mede te delen of over u persoonsgegevens worden verwerkt, en zo ja, om inzage te verkrijgen van deze persoonsgegevens. – Het recht om uw persoonsgegevens te laten verbeteren of aan te vullen als deze onjuist dan wel onvolledig zijn. – Het recht om uw persoonsgegevens te laten te verwijderen of de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken. – Het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege uw specifieke persoonlijke omstandigheden. – Het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing. – Het recht op gegevensoverdraagbaarheid indien er sprake is dat de verwerking van uw persoonsgegevens via geautomatiseerde procedés plaatsvindt op grond van uw toestemming of in het kader van de uitvoering van een overeenkomst. Ter uitoefening van uw rechten kunt u een e-mail sturen naar [email protected] (NL) Voor verificatiedoeleinden kunnen we u om bewijs van uw identiteit vragen. We streven ernaar om binnen de daarvoor geldende wettelijke termijn op uw verzoek te reageren. Ook heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de privacyregelgeving. – In België is de CPBL aangewezen als toezichthoudende autoriteit. Voor meer informatie kunt u terecht op de website https://www.privacycommission.be

WIJZINGEN VAN DIT PRIVACYVERKLARING
We houden ons het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te wijzigen. We raden u aan om regelmatig te controleren of deze privacyverklaring is gewijzigd. In voorkomende gevallen zullen we u via de daarvoor geschikte communicatiekanalen op de hoogte stellen over eventuele wijzigingen. Onderaan deze privacyverklaring kunt u zien wanneer deze privacyverklaring voor het laatst is gewijzigd. Deze privacyverklaring is laatst gewijzigd op: 1 februari 2024.