" "

1. ALGEMEEN

1.1. Deze actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de actie van LABEL 5 (hierna: de “Actie”).
1.2. De Actie wordt georganiseerd door La Martiniquaise Benelux N.V., gevestigd te Gent (hierna: de “Organisator”)
1.3. Door deel te nemen aan de Actie gaat de deelnemer akkoord met deze Actievoorwaarden.

2. ACTIE
2.1. De Actie loopt van 1 maart 2024 tot en met 15 april 2024 (de “Actieperiode”).
2.2. Omschrijving actie: a. Ga naar www.label5scotchwhisky.com/travelbag/ b. Beantwoord de wedstrijdvraag “Wat voor type whisky is LABEL 5?” c. Vul de gevraagde gegevens in.
2.3. De deelnemer kan als volgt deelnemen aan de Actie: a. Ga naar www.label5scotchwhisky.com/travelbag/ b. Beantwoord de wedstrijdvraag “Wat voor type whisky is LABEL 5?” c. Vul de schiftingsvraag in. d. Selecteer via welke winkel u deelneemt aan de actie e. Vul de gevraagde gegevens in en ga akkoord met de actievoorwaarden. f. Je maakt nu kans op een LABEL 5 reistas g. De winnaars worden op vrijdag 19 april 2024 op de hoogte gebracht via de mail door LABEL 5 met informatie waar u de tas kunt ophalen

3. VOORWAARDEN
3.1. Iedere natuurlijke persoon die woonachtig is in België kan deelnemen aan de Actie.
3.2. Deelname voor personen onder de 18 jaar is niet toegestaan.
3.3. Deelname aan de Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.
3.4. Deelname aan de Actie is uitgesloten voor a. Medewerkers van Organisator b. Eenieder die op enige wijze direct of indirect betrokken is bij de organisatie van de Actie
3.5. 1 deelname aan de actie per persoon
3.6. Deelname aan de Actie is gratis. Eventuele kosten verbonden aan het gebruik van internet en telefonie zijn voor rekening van de deelnemer.

4. PRIJZEN
4.1. De prijs die te winnen is: LABEL 5 reistas
4.2. Alleen deelnemers die gedurende de Actieperiode op juiste wijze hebben deelgenomen aan de Actie hebben recht op de door hen gewonnen prijs.
4.3. De Organisator is gerechtigd om in plaats van de in dit artikel beschreven prijzen naar eigen inzicht andere, gelijkwaardige of gelijksoortige prijzen uit te reiken.

5. PERSOONSGEGEVENS 5.1. De deelnemer kan worden gevraagd bepaalde persoonsgegevens (zoals NAWTE-gegevens) te verstrekken om te kunnen deelnemen aan de Actie. De deelnemer garandeert dat alle verstrekte persoonsgegevens juist, actueel en volledig zijn.
5.2. Persoonsgegevens zullen worden verwerkt ter uitvoering van de Actie, tenzij anderszins is aangegeven of de deelnemer toestemming geeft voor andere doeleinden.
5.3. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij anderszins is aangegeven of indien noodzakelijk voor het uitvoeren van de Actie.
5.4. Deelnemer geeft bij deelname aan de Actie toestemming aan de Organisator om de door hem verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor het versturen van nieuwsbrieven
5.5. In aanvulling op het bepaalde in dit artikel worden persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de op de Actie toepasselijke privacyverklaring en de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.

6. AANSPRAKELIJKHEID
6.1. Deelname aan de Actie is voor eigen risico en rekening van de deelnemer.
6.2. De Organisator of hun toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor enige schade, uit welke hoofde dan ook, voortvloeiend uit of verband houdende met de Actie.
6.3. In geval van enige aansprakelijkheid aan de zijde van de Organisator zal deze aansprakelijkheid voor enige schade, uit welke hoofde dan ook, beperkt zijn tot € 100,– (zegge: honderd euro) per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.
6.4. De beperkingen van aansprakelijkheid in dit artikel zijn niet van toepassing ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid van (leidinggevenden van) de Organisator.

7. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
7.1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Actie (waaronder, maar niet beperkt tot, de intellectuele eigendomsrechten op gebruikte teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s, software, audiovisueel materiaal en overige materialen) berusten bij de Organisator of hun licentiegevers.
7.2. Niets uit of met betrekking tot deze Actie mag op enige wijze worden verveelvoudigd, gepubliceerd of anderszins worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisator.

8. CONTACT EN KLACHTEN
8.1. Vragen, opmerkingen en/of klachten met betrekking tot de Actie kunnen per e-mail worden gericht aan [email protected]
8.2. Over een eventuele uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

9. DIVERSEN
9.1. De Organisator is gerechtigd om naar eigen inzicht en zonder voorafgaande mededeling de Actie of deze Actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, en/of zonder opgaaf van reden de Actie tussentijds stop te zetten of te wijzigen, zonder op enige wijze aansprakelijk te zijn jegens deelnemers. De Organisator zal de deelnemer via de daarvoor geschikte communicatiekanalen op de hoogte stellen over eventuele wijzigingen en/of stopzettingen.
9.2. De Organisator is gerechtigd om naar eigen inzicht en zonder voorafgaande mededeling deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname aan de Actie (indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden of met enige toepasselijke wettelijke bepaling), zonder op enige wijze aansprakelijk te zijn jegens deelnemers.
9.3. Indien één of meerdere bepalingen deze Actievoorwaarden op enige wijze nietig worden verklaard, vernietigd worden of niet rechtsgeldig blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen in deze Actievoorwaarden onverminderd van kracht. De Organisator zal de nietige, vernietigde of niet-rechtsgeldige bepaling vervangen door een bepaling waar van de inhoud, strekking, doelstelling en het bereik zoveel mogelijk aansluit bij de nietige, vernietigde of niet-rechtsgeldige bepaling.
9.4.In alle gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij de Organisator.
9.5. Deze Actievoorwaarden worden beheerst door Belgisch recht, met uitsluiting van de beginselen van internationaal privaatrecht.